logo Mineralos.cz
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Radioaktivita
Radioactivity

 
  Minerály s obsahem uranu, thoria a radia, např. torbernit nebo uraninit, se vyznačují radioaktivními vlastnostmi. Vydávají neviditelné záření (paprsky ), přičemž dochází k postupnému vzniku řady izotopů. radioaktiv   Some minerals containing uranium, thorium and radium, such as torbernite and uraninite, show radioactive properties. They emit an invisible radiation (ie alpha, beta and gamma rays), and in this way give rise to numerous isotopes.
Typickým příkladem radioaktivního nerostu je uraninit (UO2) s určitým podílem UO3 a Pb. UO3 vzniká oxidací a Pb radioaktivním rozpadem UO2. Radioaktivní záření působí na fotografickou desku a na látky vykazující luminiscenci. Radioaktivitu měříme Geiger-Müllerovým počítačem.   A typical example of a radioactive minerál is uraninite UO2, containing a certain portion of UO3 and Pb. UO3 is the product of oxidation and Pb of radioactive decay of UO2. The radioactive radiation affects photographic plates and substances showing luminescence. The radioactivity may be measured by a Geiger-Müller counter.
 
RGB58a
 
Foto - Osvald Petr 2004
Můj Geiger-Müllerův počítač RGB58a.
My Geiger-Müller counter RGB58a.
 
U některých minerálů obsahujících uran a thorium, které jsou slabě chemicky vázané, pozorujeme tzv. metamiktní rozpad, tj. rozpad, při němž se vnější tvar krystalu nemění, avšak rozpadá se jeho vnitřní struktura (např. allanit). Tyto minerály se stávají postupně neprůhledné, černé, ubývá štěpnosti, vykazují mastný a smolný lesk a lom se stává lasturnatým. V menší míře jsou radioaktivní i nerosty obsahující radioaktivní prvky pouze stopově. Typickým příkladem je zirkon, mísící se izomorfně s thorianitem. Při práci s radioaktivními minerály je třeba postupovat velmi opatrně. Ve sbírkách, zejména v obytných místnostech, neuchováváme větší množství ani kusy bez patřičného zajištění, např. odstínění olovem. Při práci s nimi nejezte ani nekuřte!   Some minerals containing uranium and thorium are subject to metamictal decay; ie aithough the external crystal form remains unchanged, the internal structure of the crystal is damaged by radiation (eg allanite). These minerals gradually become opaque, then black, with glassy amorphous atomic structure. Their cleavages disappear, they show a greasy or resinous lustre, and their fractures become conchoidal. To a lesser extent minerals containing radioactive trace elements are radioactive, such as zircon, which forms an isomorphous mixture with thorite. It is not advisable for amateurs to maintain collections of radioactive minerals wtthout appropriate safety precautions.
 
 
mineralos.cz
 
Home  |   Příručka-Manual
 
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
 
Copyright