logo Mineralos.cz
E-mail:  osvald.petr@mineralos.cz
 

Horní Slavkov
(Schlaggenwald)

 
u Sokolova, západní Čechy Erb near Sokolov, west Bohemia
 
Minerály lokality: adamin, akantit, albit, allanit, almandin, alunit, andalusit, andezin, andradit, ankerit, annabergit, antimonit, antlerit, apatit, aragonit, arsen, arsenosiderit, arsenopyrit, aurichalcit, autunit, azurit, baryt, baryumfarmakosiderit, bavenit, beidellit, beraunit, bertrandit, beryl, beptakdalit, bindheimit, biotit, bismit, bismut, bismutin, bismutit, bismutoferit, bornit, breunnerit, brookit, cín, cinvaldit, cookeit, cordierit, cornwalit, covellin, crandallit, cubanit, devillin, dickit, digenit, diopsid, dioptas, disten, djurleit, dolomit, dufrenit, dumortierit, emplektit, epidot, erytrin, euchroit, eulitin, euxelit, farmakolit, farmakosiderit, fenakit, ferberit, ferimolybdit, feritungstit, ferocolumbit, ferokarfolit, ferotapiolit, fibrolit, flogopit, flerencit, fluelit, fluorapatit, fluorrellestadit, fluorit, fosfosiderit, frondelit, galenit, goetit, gorceixit, goyazit, grafit, granát, greenockit, haloysit, hematit, hubnerit, hydrobiotit, chalcedon, chalkantit, chalkofylit, chalkopyrit, chalkosiderit, chalkozín, chenevixit, chlorit, chryzokol, illit, ilmenit, ilsemanit, isokoit, jarosit, kakoxen, kalcit, kaolinit, karfolit, kasiterit, kesterit, klinoklas, koechlinit, kolbeckit, kryptomelan, křemen, kuprit, langit, leukofosfit, libethenit, limonit, linarit, lolingit, luzonit, magnetit, magnezit, malachit, manganit, mansfieldit, margarit, markasit, mastek, mawsonit, měď, megabasit, melanterit, metaautunit, metatorbernit, metazeunerit, millerit, mixit, molybdenit, molybdit, monazit, montmorillonit, muskovit, nakrit, natrojarosit, natrolit, nikelin, niklskutterudit, ningjoit, oligonit, olivenit, opál, ortoklas, paragonit, phillipsit, pitticit, polylithionit, powelit, prehnit, preisingerit, prosopit, proustit, pseudomalachit, psilomelan, pyrhotin, pyrit, pyrolusit, rockbridgeit, rodochrozit, russelit, rutil, sádrovec, seladonit, serpierit, sfalerit, scheelit, siderit, skorodit, skoryl, skutterudit, stanin, stilbit, stolzit, strengit, stříbro, tennantit, tenorit, tetradymit, tetraedrit, tirolit, titanit, topas, torbernit, tremolit, triplit, triplodit, tungstit, tyrkys, ulvospinel, uraninit, uranofan, variscit, variscit, varlamoffit, vermikulit, vesuvian, vivianit, wad, wavellit, waylandit, wittichenit, wolframit, wulfenit, xenotim, zavarickit, zeunerit, zippeit, zirkon, zweiselit.   Minerals of the Locality: Adamite, acanthite, albite, allanite, almandine, alunite, andalusite, andesine, andradite, ankerite, annabergite, antimony, antlerite, apatite, aragonite, arsenic, arsenosiderite, arsenopyrite, aurichalcite, autunite, azurite, barite, baryum-pharmacosiderite, bavenite, beidellite, beraunite, bertrandite, beryl, beptakdalit,, bindheimite, biotite, bismite, bismuth, bismutite, bismit, bismutoferrite, bornite, breunnerite, brookite, tin, zinnwaldite, cookeite, cordierite, cornwallite, covelline, crandallite, cubanite, devilline, dickite, digenite, diopside, dioptase, disthene (kyanite), djurleite, dolomite, dufrenite, dumortierite, emplectite, epidote, erythrine, euchroite, eulytine, euxelit,, pharmacolite, pharmacosiderite, phenakite, ferberite, ferrimolybdite, ferritungstite, ferocolumbite, ferocarpholite, ferotapiolite, fibrolite, phlogopite, flerencit,, fluellite, fluorapatite, fluorrellestadite, fluorite, phosphosiderite, frondelite, galena, goethite, gorceixite, goyazite, graphite, granat,, greenockite, haloysite, hematite, hubnerite, hydrobiotite, chalcedony, chalcanthite, chalcophyllite, chalkopyrite, chalkosiderite, chalkozin,, chenevixite, chlorite, chryzocolla, illite, ilmenite, ilsemannite, isokoit,, jarosite, cacoxenite, calcite, kaolinite, carpholite, cassiterite, kesterite, clinoclase, koechlinite, kolbeckite, kryptomelan,, cuprite, langite, leucophosphite, libethenite, limonite, linarite, lolingite, luzonite, magnetite, magnezite, malachite, manganite, mansfieldit,, margarite, marcasite, mastek,, mawsonite, cuprum, megabasit,, melanterite, meta-autunite, metatorbernite, metazeunerite, millerite, mixite, molybdenite, molybdit,, monazit, montmorillonite, muscovite, nacrite, natrojarosite, natrolite, nickeline, nickel-skutterudite, ningyoite, oligonite, olivenite, opal, orthoclase, paragonite, phillipsite, pitticite, polylithionite, powellite, prehnite, preisingerite, prosopite, proustite, pseudomalachite, psilomelane, pyrrhotite, pyrite, pyrolusite, quartz, rockbridgeite, rhodochrosite, russellite, rutile, gipsum, seladonit,, serpierite, sphalerite, scheelite, siderite, scorodite, skoryl,, skutterudite, stannite, stilbite, stolzite, strengite, silver, tennantite, tenorite, tetradymite, tetrahedrite, tyrolite, titanite, topas, torbernite, tremolite, triplite, triplodite, tungstite, tyrkys,, ulvospinel,, uraninite, uranophane, variscite, varlamoffite, vermiculite, vesuvianite, vivianite, wad, wavellite, waylandite, wittichenite, wolframite, wulfenite, xenotime, zavaritskite, zeunerite, zippeite, zircon, zweiselite.
 
 Historie tohoto revíru začíná před 4000 lety. Poslední výzkumy a analýzy ukázaly, že cínové rudy z této lokality používali Egypťané.    Story those mining district begins before 4000 years. Last research and analyses exhibit, that stannic ores from those locations used Egyptian.
 
Hubr - foto 2001
 
Foto Osvald Petr 2001
Celkový pohled na Huberův peň.
General view of Huber trunk.
 
 Klasická lokalita, která má svůj horizont zřejmě již za sebou. Přesto se zde nechá najít řada zajímavých nerostů a podrobnější výzkum jistě odhalí ještě řadu překvapení. Lokalita rozhodně stojí za návštěvu.    Classical locality, which has its backdrop evidently already times over. Nevertheless with here lets find series interesting mineral and more detailed research certainly bares even order surprise. Locality definitely worth while visitors.
 
mineralos.cz
 
Home   |  Lokality-Locations
 
E-mail: osvald.petr@mineralos.cz
 
Copyright